DODATEK ENERGETYCZNY


INFORMACJE W SPRAWIE DODATKU ENERGETYCZNEGO

Komu przysługuje dodatek energetyczny?
Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łączne następujące warunki:

 • Posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego "
 • Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
 • Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego
Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa URE do dnia 31 marca każdego roku.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 kwietnia 2014 roku dla gospodarstwa domowego:

 1. 1) Prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 11,36 zł/miesiąc:
 2. 2) Składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,77zł/miesiąc;
 3. 3) Składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,93 zł/miesiąc.

Wymagane dokumenty:
Osoby, które chcą ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny muszą dołączyć następujące dokumenty:

 • " Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego - wniosek do pobrania w MGOPS ul. Strzelecka 8; 88-430 Janowiec Wlkp.
 • " Kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Uwaga!!!
W toku postępowania administracyjnego, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu ma prawo żądać innych dokumentów niezbędnych dp prawidłowego rozpatrzenia sprawy

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059, z poźn. Zm.).
 • Art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz.984).
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267).
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 30 kwietnia 2014r. dla gospodarstwa domowego (M.P., poz. 963).

Miejsce złożenia dokumentów:
Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego należy składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Strzelecka 8; 88-430 Janowiec Wlkp.