AKTUALNOŚCI


23.02.2014
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY.

Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą, informuję, że do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursów przygotowania zawodowego dla Uczestników Projektu „Uwierz w siebie – zacznij od nowa” o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, wpłynęło następujące pytanie:

Zgodnie z SIWZ „zajęcia muszą odbywać się w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku w godz. między 8.00 – 17.00”. W związku z tym, ile godzin dziennie może trwać szkolenie?

ODPOWIEDŹ


20.02.2014
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU USŁUGI. NR: 58580 - 2014.

na Organizację i przeprowadzenie kursów przygotowania zawodowego dla Uczestników Projektu Uwierz w siebie - zacznij od nowa.

TREŚĆ ZMIANY


19.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI. NR: 58580 - 2014.

Organizacja i przeprowadzenie kursów przygotowania zawodowego dla Uczestników Projektu Uwierz w siebie - zacznij od nowa.

TREŚĆ OGŁOSZENIA


30.01.2014


17.12.2013
Wigilia 2013

FOTOGALERIA


17.12.2013
Informacja o wyborze oferty.

TREŚĆ INFORMACJI


27.11.2013
Zaproszenie do złożenia oferty.

W związku z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z póżn.zm) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi.

Zamawiający: Miejsko-|Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług transportu w zakresie
1. przewóz pracowników socjalnych w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych oraz prowadzenia pracy socjalnej na terenie gminy Janowiec Wielkopolski (zgodnie z art.121 ust.3c ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2013r poz.182 z późn.zm).

Termin realizacji zamówienia 2.01.2014r. do 31.12.2014r. w dni robocze w godzinach pracy Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jednocześnie w zależności od potrzeb usługa może być świadczona poza godzinami pracy ośrodka w/w okresie.

2. dowóz ok.68 posiłków do czterech szkół z terenu gminy Janowiec Wielkopolski, w dni nauki szkolnej, przygotowywanych w Szkole Podstawowej w Janowcu Wielkopolskim Posiłki przewożone będą w termosach transportem z powierzchnią zmywalną zgodnie wymogami sanepidu. Wykonawca zobowiązany będzie do dowozu posiłków do następujących szkół:

1. do Szkoły Podstawowej w Świątkowie
2. do Szkoły Podstawowej w Żernikach
3. do Szkoły Podstawowej w Sarbinowie
4. do Szkoły Podstawowej w Laskowie

Całość trasy obejmuje około 50 km

Termin realizacji zamówienia w okresie nauki szkolnej 2.01.2014r. do 26.06.2014r. i od 2.09.2014r. do 19.12.2014r. w dni nauki szkolnej w uzgodnieniu z zamawiającym.

Kryterium oceny ofert- cena za 1 km –100%

Opis sposobu obliczania ceny:

Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia.
Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie koszty Wykonawcy związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania ofert.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
Negocjacji w sytuacji, gdy zostanie złożona jedna oferta, która będzie przekraczać założenia budżetowe projektu przewidziane na realizację zamówienia.
Przeprowadzenia rozmów z wybranym Wykonawcą celem odpowiedniego uszczegółowienia warunków realizacji zamówienia,
Zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.

Oferta powinna zostać sporządzona według załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela firmy.

Do oferty należy dołączyć :
1. Oświadczenie o posiadaniu samochodu.
2. Ksero aktualnego badania technicznego samochodu.
3. Ksero ubezpieczenia NW
oraz podać cenę brutto za 1 km.

Miejsce i termin złożenia oferty : ofertę należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 10 grudnia 2013r do godz.12 .00 na adres:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim, ul. Strzelecka 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski

Rozliczenie usług następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

Oferty, które wpłyną do tut. Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja z wyboru oferty umieszczona będzie na stronie internetowej MGOPS oraz na tablicy ogłoszeń w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Kierownik M-GOPS Joanna Malak

FORMULARZ OFERTOWY


27.11.2013
ZARZĄDZENIE NR 1/2013 KIEROWNIKA MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim w dniu 24 grudnia 2013 roku

TREŚĆ ZARZĄDZENIA


23.11.2013 - Dzień Pracownika Socjalnego 2013
Dnia 21 listopada przypada Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowca Wlkp. wspólnie z pracownikami Domu Pomocy Społecznej w Tonowie spotkali się w Świątkowie, aby wspólnie świętować ten dzień. Zaproszeni goście Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk, Burmistrz Janowca Maciej Sobczak, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Majchrzak, Kurator z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Żninie Beata Czaczyk, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Maria Zwolenkiewicz oraz sołtysi Świątkowa Teresa Rusiewicz i Gącza Jan Linette złożyli najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom oraz wręczyli bukiety kwiatów i upominki na ręce Kierownika M – GOPS Joanny Malak oraz Dyrektora DPS Mirosława Staszewskiego. Pracownicy M – GOPS zostali wyróżnieni przez Marię Zwolenkiewicz, która powiedziała, że jest to najlepszy Ośrodek, z którym współpracuje. Nie ma sprawy, która nie zostałaby załatwiona przez pracowników z M – GOPS z Janowca. Miłą i wzruszającą niespodzianką była również niezapowiedziana obecność Joanny Gmur. Młoda dziewczyna zjawiła się, aby podziękować osobiście jednej z Pracownic Socjalnych Elżbiecie Górskiej, która wspierała i pomagała jej w ciężkich chwilach życiowych. Dlatego ten jeden dzień w roku dla pracowników socjalnych jest okazją do krótkiej refleksji nad sensem i celem własnej pracy, nad tym co człowiek uczynił, zmienił i ulepszył w życiu swoich podopiecznych. Każdego Pracownika Socjalnego najlepiej opisują słowa Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Na zakończenie Pracownicy M – GOPS podziękowali swojej Pani Kierownik Joannie Malak za kolejny rok wspólnej pracy. Kierownik M – GOPS i Dyrektor DPS pragną przekazać wszystkim Pracownikom Socjalnym z sąsiednich Gmin serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka. W dniu Waszego święta życzymy Wam, aby pomoc drugiemu człowiekowi stała się dla Was prawdziwym spełnieniem i przyniosła satysfakcję z wykonywanej pracy.

Waldemar Romański

FOTOGALERIA


6.11.2013
Informacja o wyborze oferty na remont łazienki w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim .

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim informuje, iż dokonał wyboru oferty na remont łazienki złożoną przez firmę:

FHU REM – KOMPLEX
Michał Wiśniewski
Janowiec Wieś 14

Oferta jest jedyną ofertą jaka wpłynęła do tut. Ośrodka.

Kierownik
Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Janowcu Wielkopolskim

Joanna Malak


22.10.2013
Zapraszam do złożenia oferty na remont łazienki w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim. Zakres prac zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
Kryterium wyboru oferty - cena 100%
Termin wykonania prac - do dnia 10 grudnia 2013r.

Ofertę z kosztorysem ofertowym i określeniem cen netto i brutto za wykonanie prac zgodnie z przedmiarem robót proszę złożyć w terminie do 31 pażdziernika 2013r do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego lub faksem ( nr 52 30-23-068).

Ponadto informuję ,że kolor kafelek do łazienki do uzgodnienia z zamawiającym.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 52 30-26-068

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim Joanna Malak

CHARAKTERYSTYKA


2.09.2013
Raport z konsultacji społecznych dot. projektu „Uwierz w siebie – zacznij od nowa” TREŚĆ RAPORTU


8.07.2013
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu
„Uwierz w siebie -zacznij od nowa” na rok 2014.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim zaprasza mieszkańców gminy Janowiec Wielkopolski, do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków do Projektu pod tytułem "Uwierz w siebie - zacznij od nowa" na rok 2014.

Celem głównym projektu będzie integracja społeczna i stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu klientów Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim. Projekt realizowany będzie w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Podziałania 7.1.1. - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Założenia programowe projektu na 2014 rok:
- objęcie 47 beneficjentów ostatecznych kontraktami socjalnymi,
- szeroko rozumiana praca socjalna dla wszystkich uczestników projektu,
- pomoc finansowa w ramach zasiłku celowego,
- kursy i szkolenia zawodowe,
- działania o charakterze środowiskowym ( wycieczka, wyjazd do kina lub na basen, festyn integracyjny),
- spotkania o charakterze informacyjno-poradniczym np. radca prawny, specjalista do spraw przedsiębiorczości, doradca zawodowy, psycholog.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 8 lipca 2013r. do 25 lipca 2013 w formie przyjmowania opinii, uwag i propozycji drogą pocztową lub mailową. Ponadto dnia 25 lipca 2013r. odbędzie się spotkanie z osobami chcącymi wyrazić swoją opinię na temat projektu. Formularz do pobrania na stronie www.mgops-janowiecwlkp.pl

Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu po dniu 25 lipca 2013 roku nie będą uwzględniane. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia. Po upływie terminu konsultacji zostanie przedstawiony raport z jej przebiegu i wyniku, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.mgops-janowiecwlkp.pl. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


6.07.2013
VIII Festyn Integracyjny FOTORELACJA


18.06.2013
Festyn Integracyjny.


27.05.2013
Prawo jazdy kat. B FOTORELACJA


27.05.2013
Kurs pielęgnacji i stylizacji paznokci FOTORELACJA


24.05.2013
Spawanie metodą MAG FOTORELACJA


23.05.2013
Kurs bukieciarstwa FOTORELACJA


19.05.2013
Wyjazd na basen FOTORELACJA


17.05.2013
Kurs fryzjerski FOTORELACJA


17.04.2013
Kurs obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym FOTORELACJA


14.04.2013
Kurs opiekuna środowiskowego FOTORELACJA


27.02.2013
POWTÓRNE ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - usługi. Nr ogłoszenia: 38058 - 2013. Organizacja i przeprowadzenie kursów przygotowania zawodowego dla Uczestników Projektu Uwierz w siebie- zacznij od nowa.

ZAWIADOMIENIE


22.02.2013
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - usługi. Nr ogłoszenia: 38058 - 2013. Organizacja i przeprowadzenie kursów przygotowania zawodowego dla Uczestników Projektu Uwierz w siebie- zacznij od nowa.

ZAWIADOMIENIE


28.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Nr ogłoszenia: 38058 - 2013. Organizacja i przeprowadzenie kursów przygotowania zawodowego dla Uczestników Projektu Uwierz w siebie- zacznij od nowa.

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE


07.01.2013
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - usługi. Nr ogłoszenia: 524702 - 2012. Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B w ramach Projektu Uwierz w siebie - zacznij od nowa

ZAWIADOMIENIE


24.12.2012
Rekrutacja na rok 2013 FOTORELACJA


24.12.2012
Wigilia 2012 FOTORELACJA


21.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Nr ogłoszenia: 524702 - 2012. Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B w ramach Projektu Uwierz w siebie - zacznij od nowa

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE


21.12.2012
Kurs sprzedawcy z obsługa kasy fiskalnej + HACCP-praktyka FOTORELACJA


21.12.2012
Szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy z doradztwem zawodowym FOTORELACJA


21.12.2012
Kurs sprzedawcy z obsługa kasy fiskalnej + HACCP-teoria FOTORELACJA


17.12.2012
Kurs kucharza małej gastronomii - praktyka FOTORELACJA


K O M U N I K A T
ZARZĄDZENIE W SPRAWIE DNIA WOLNEGO

KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM INFORMUJE, ŻE

DZIEŃ 24 GRUDNIA 2012 ROKU

BĘDZIE DNIEM WOLNYM OD PRACY.

DZIEŃ 24 GRUDNIA 2012ROKU ZOSTANIE ODPRACOWNY W DNIU 15 GRUDNIA 2012 ROKU, W KTÓRYM PRACA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE OD GODZINY 7.30 DO 15.30..

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Joanna Malak

ZARZĄDZENIE NR 1


14.12.2012
Gwiazdka dla niepełnosprawnych. FOTORELACJA


7.12.2012
7 grudnia br na Rynku Miejskim w Janowcu odbyły się Mikołajki "I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem". FOTORELACJA


3.12.2012
W dniu 1 grudnia 2012 roku osoby niepełnosprawne z gminy Janowiec Wielkopolski zajęły II miejsce w X Powiatowej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych w Gąsawie. Podopieczni Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim oraz Domu Pomocy Społecznej w Tonowie rywalizowali z osobami niepełnosprawnymi z gminy Żnin, Rogowo, Gąsawa oraz Barcin. Podczas Olimpiady organizatorzy zapewnili uczestnikom wiele atrakcji. Po zakończonych konkurencjach sportowych wszyscy wspólnie bawili się przy muzyce granej przez zespół FART ze Żnina. Każdy otrzymał drobny poczęstunek i słodycze oraz mógł skosztować pysznego tortu. Na zakończenie wszyscy otrzymali medale oraz paczkę z upominkami. FOTORELACJA


27.11.2012
Kurs kucharza małej gastronomii - teoria FOTORELACJA


26.11.2012
Porady prawne FOTORELACJA


23.09.2012
Kurs języka angielskiego FOTORELACJA


24.08.2012
VII Festyn Integracyjny FOTORELACJA


14.07.2012
Wycieczka do Kołobrzegu FOTORELACJA


25.06.2012
Kurs pielęgnacji i stylizacji paznokci FOTORELACJA


20.06.2012
Kurs komputerowy FOTORELACJA


15.06.2012
Już 24 sierpnai 2012 roku zapraszamy na VII FESTYN INTEGRACYJNY - ,,WSZYSCY SĄ SOBIE POTRZEBNI’’.

PROGRAM FESTYNU


31.05.2012
Kurs obsługi wózków jezdniowych FOTORELACJA


31.05.2012
Kurs opiekuna środowiskowego FOTORELACJA


23.05.2012
Informacja o wyborze oferty w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizacje i przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu "Uwierz wsiebie - zacznij od nowa".

Informacja o wyborze oferty w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizacje i przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu "Uwierz wsiebie - zacznij od nowa".


21.05.2012
Spotkania z pielęgniarką środowiskową FOTORELACJA


27.04.2012
Spotkanie ze specjalista ds. przedsiębiorczości - zarządzanie budżetem domowym FOTORELACJA


27.04.2012
Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Janowiec Wielkopolski.

CZYTAJ


11.04.2012
Miejsko-Gminny Ośrodk Pomocy Społecznej w Janowcu ogłasza przetarg nieograniczony pn. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu "Uwierz w siebie - zacznij od nowa".

OGŁOSZENIE


03.03.2012
Spotkanie organizacyjne FOTORELACJA


02.03.2012
UCHWAŁA NR XII/103/2012 z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z "Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2010-2014".

UCHWAŁA NR XII/101/2012 z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji z realizacji zadań określonych w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2005 -2013” za 2011 rok.

UCHWAŁA NR XII/100/2012 z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań określonych w „Programie pomocy dziecku i rodzinie w Gminie Janowiec Wielkopolski” za 2011 rok.

UCHWAŁA NR XII/99/2012 z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim za 2011 rok.


23.01.2012
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim realizuje projekt systemowy "Uwierz w siebie - zacznij od nowa". Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. OGŁOSZENIE


16.01.2012
Rekrutacja FOTORELACJA


18.12.2011
Wigilia na Rynku Miejskim w Janowcu Wlkp. FOTORELACJA


16.12.2011
Gwiazdka dla Niepełnosprawnych. FOTORELACJA


06.12.2011
Mikołajki na Rynku Miejskim w Janowcu Wlkp. FOTORELACJA i GAZETA POMORSKA


07.11.2011
Spotkanie z psychologiem FOTORELACJA


28.10.2011
UCHWAŁA NR IX/72/2011 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie podwyższenia minimalnej kwoty zasiłku okresowego.
. UCHWAŁA


13.06.2011
Kurs prawa jazdy FOTORELACJA


08.06.2011
Wycieczka do Warszawy. FOTORELACJA


03.06.2011
W miniony piątek odbył się VI Festyn Integracyjny pod Patronatem Burmistrza Janowca Macieja Sobczaka. Więcej Relacja Gazety Pomorskiej


30.05.2011
MASZ OCHOTĘ NA CHWILĘ RELAKSU W WAKACJE? NIE WAŻNE CZY MASZ O - 100 LAT, PRZYJDŹ NA FESTYN INTEGRACYJNY POD PATRONATEM BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO NA RYNEK W DNIU 1 LIPCA 2011 ROKU O GODZINIE 15.30 BAWIMY SIĘ W RYTMIE PRZEBOJÓW WŁOSKICH! GRAĆ BĘDZIE ZESPÓŁ "DEJA VU" Z INOWROCŁAWIA. PROGRAM


18.05.2011
Kurs języka angielskiego FOTORELACJA


15.04.2011
Kurs bezpiecznej obsługi pilarek łańcuchowych FOTORELACJA


12.04.2011
Kurs prawa jazdy kat. B FOTORELACJA


31.03.2011
Spotkanie integracyjne FOTORELACJA


24.03.2011
Kurs obsługi wózków jezdniowych FOTORELACJA


14.03.2011
Podczas V Sesji Rady Miejskiej w dniu 3 marca br. podjęto cztery Uchwały. UCHWAŁY


7.03.2011
Kurs fryzjerski FOTORELACJA


26.01.2011
Rekrutacja FOTORELACJA


16.01.2011
Kurs opiekuna środowiskowego FOTORELACJA


20.12.2010
Wigilia dla samotnych FOTORELACJA


17.12.2010
Spotkanie gwiazdkowe z osobami niepełnosprawnymi FOTORELACJA


3.12.2010
Konferencja podsumowująca projekt FOTORELACJA


24.11.2010
17 listopada br. w świetlicy M-GOK w Janowcu odbyły się obchody z okazji XX-lecia MGOPS w Janowcu oraz
święto pracownika socjalnego. WIĘCEJ


20.09.2010
ZARZĄDZENIE KIEROWNIKA MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Janowcu Wielkopolskim z dnia 20 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim. WIĘCEJ


10.09.2010
INFORMACJA KIEROWNIKA MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W JANOWCU WIELKOPOLSKIM o wyniku naboru nr 1/2010 na wolne stanowisko urzędnicze. WIĘCEJ


28.08.2010
W minioną sobotę w Brudzyniu odbył się festyn integracyjny z okazji pożegnania lata. WIĘCEJ


23.08.2010
Zarządzenie Kierownika M-GOPS w Janowcu Wlkp. z dnia 18.08.2010 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze. WIĘCEJ


23.08.2010
OGŁOSZENIE Nr 1/2010 KIEROWNIKA MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. WIĘCEJ


9.08.2010
ZARZĄDZENIE KIEROWNIKA MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM z dnia 9 sierpnia 2010 r. WIĘCEJ


4.07.2010
W sobotę 3 lipca br. na Rynku Miejskim w Janowcu odbył się V Wakacyjny Festyn Integracyjny. WIĘCEJ


9.06.2010
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu przyłączył się do zbiórki darów dla powodzian. WIĘCEJ


19.05.2010
Spotkanie organizacyjne. FOTOGALERIA


11.05.2010
Kurs obsługi kasy fiskalnej. FOTOGALERIA


27.04.2010
UCHWAŁA NR XXX/261/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim. UCHWAŁA


27.04.2010
W czwartek 22 kwietnia br. w lokalu "Mega" w Janowcu odbyło się zakończenie Klubu Integracji Społecznej. Wśród zakończonych gości obecni byli Burmistrz Janowca Maciej Sobczak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Langowski. WIĘCEJ


24.03.2010
UCHWAŁA NR XXIX/245/10 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie informacji z realizacji "Programu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społeczny dla Gminy Janowiec Wielkopolski". UCHWAŁA


24.03.2010
UCHWAŁA NR XXIX/244/10 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji z realizacji zadań określonych w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2005-2013” za 2009 rok
. UCHWAŁA


24.03.2010
UCHWAŁA NR XXIX/243/10 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań określonych w "Programie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Gminie Janowiec Wielkopolski" za 2009 rok
. UCHWAŁA


24.03.2010
UCHWAŁA NR XXIX/242/10 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim za 2009 rok. UCHWAŁA


26.01.2010
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim realizuje projekt systemowy "Uwierz w siebie - zacznij od nowa". Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. WIĘCEJ


12.01.2010
Rekrutacja. FOTOGALERIA


6.01.2010
Rekrutacja. FOTOGALERIA


18.12.2009
W piątek 18 grudnia o 11:30 w świetlicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu odbyła się Wigilia dla osób samotnych. Organizatorem tradycyjnego spotkania jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Osobom chorym i samotnym życzenia złożyła kierownik MGOPS Joanna Malak, władze samorządowe oraz proboszcz ks. Andrzej Szczepaniak. FOTOGALERIA


3.12.2009
W czwartek 3 grudnia br. odbyła się konferencja podsumowująca Projekt "Uwierz w siebie - zacznij od nowa" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki pomocy społecznej. WIĘCEJ


18.11.2009
W środę 18 listopada br. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej obchodzony był Dzień Pracownika Socjalnego. Z najlepszymi życzeniami przybył Burmistrz Maciej Sobczak, Sekretarz Gminy Danuta Rutkowska oraz Skarbnik Piotr Balcerek. Na ręce Kierownik MGOPS Joanny Malak złożony został bukiet kwiatów. WIĘCEJ


22.09.2009
Informacja o wyniku naboru Nr 1/09 na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim. WIĘCEJ


03.09.2009
OGŁOSZENIE Nr 1/ 2009 KIEROWNIKA MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy. WIĘCEJ


02.09.2009
Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2009 r. WIĘCEJ


04.07.2009
W sobotę 4 lipca br. na Rynku Miejskim w Janowcu Wlkp., odbył się IV Festyn Integracyjny. WIĘCEJ.


06.05.2009
Sprawozdanie z działaności MGOPS za 2008 rok.


09.04.2009
Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w Programie pomocy dziecku i rodzinie w Gminie Janowiec Wielkopolski za 2008 rok.

Sprawozdanie z realizacji Programu Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym dla Gminy Janowiec Wielkopolski.

Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2005 - 2013", za 2008 rok.


31.03.2009
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim informuje, iż ustawą z dnia z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 18 grudnia 2008 r., Nr 223, poz. 1456), okres zasiłkowy ustalony został na okres od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.
W związku z tym, bieżący okres zasiłkowy, który rozpoczął się 1 września 2008 r., został przedłużony do 31 października 2009 r.
Zmiana decyzji następuje z urzędu i nie wymaga zgody strony.


30.03.2009
Strona internetowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wlkp. zmieniła swój pierwotny wygląd. Również został zmieniony adres, pod którym jest dostępny serwis. Obecny adres to: www.mgops-janowiecwlkp.pl


 

Witamy na naszej stronie internetowej

Serwis informacyjny przedstawiony na tej stronie poświęcony jest działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim. Znajdziecie tu Państwo wiele informacji na tematy związane z realizacją zadań jakie wykonuje MGOPS.