USŁUGI OPIEKUŃCZE


OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH

O pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych może ubiegać się osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi takie mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.


Do zadań opiekunki należy wykonywanie następujących czynności:
 1. Pielęgnacyjne:
  1. toaleta chorego,
  2. pomoc przy kąpieli w wannie,
  3. zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
  4. prześcielenie łóżka,
  5. podawanie leków,
  6. zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,
  7. pomoc przy spożywaniu posiłków,
  8. zgłaszanie wizyt lekarskich,
  9. inne czynności wynikające ze stanu chorego.

 2. Gospodarcze:
  1. a) u chorych samotnych:
   1. przynoszenie opału,
   2. mycie okien ( 1 raz w kwartale ) w pokoju podopiecznego,
   3. utrzymanie w czystości pokoju podopiecznego, sprzątanie sprzętem zmechanizowanym ( 1 raz w tygodniu ),
   4. pranie bielizny pościelowej u obłożnie chorego ( za pomocą sprzętu zmechanizowanego ),
   5. pomoc przy przygotowaniu posiłków,
   6. zakup artykułów spożywczych i przemysłowych,
   7. chodzenie na spacery.

  2. b) u chorych posiadającyąh rodzinę:
   1. palenie w piecu,
   2. utrzymanie w czystości pokoju chorego,
   3. podanie choremu posiłków,
   4. zakup niezbędnych artykułów na potrzeby chorego.

 3. Opiekuńcze:
  1. realizacja recept,
  2. załatwianie w razie potrzeb spraw podopiecznego ( uiszczanie opłat, prowadzenie zeszytu rozliczeń z zakupów w domu chorego).
WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek osoby zainteresowanej (pisemny lub ustny), jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby oraz dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego podczas wywiadu środowiskowego - w szczególności dowód osobisty, dokument potwierdzający wysokość dochodu uzyskanego za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, wskazania lekarza w zakresie czynnosi pielęgnacyjnych.Celem wywiadu jest ustalenie położenia materialnego podopiecznego a także zakresu usług.
Ośrodek pomocy społecznej w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania na usługi wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu bądź odmowie przyznania tej formy pomocy.
W decyzji przyznającej usługi określa się rodzaj, zakres usług, wymiar dzienny świadczonych usług, okres, przez który mają być świadczone, wysokość oraz tryb pobierania opłat.
Gmina może odmówić pomocy, jeżeli w trakcie wywiadu środowiskowego, okaże się, iż rodzina osoby wymagającej opieki, jest w stanie sama zapewnić pomoc bliskiej osobie. Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Kierownika OPS.