REGULAMIN ORGANIZACYJNY
KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ


I. Przepisy ogólne

§ 1.

Regulamin organizacyjny Klubu Integracji Społecznej w Janowcu Wielkopolskim określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórki.

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 1. Ustawa - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym - Dz.U.2003 r. Nr 122, poz. 1143 z późniejszymi zmianami.
 2. KIS - należy przez to rozumieć Klub Integracji Społecznej, zwany dalej Klubem.
 3. Kierownik - należy przez to rozumieć Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim.
 4. Koordynator - należy przez to rozumieć Koordynatora Klubu Integracji Społecznej.
 5. Uczestnik - należy przez to rozumieć osobę uczestniczącą w zajęciach o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym.
 6. Statut - należy przez to rozumieć Statut Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim.
§ 3.
 1. Siedzibą KIS jest Świetlica Miejska w Janowcu Wielkopolskim.
 2. Terenem działania KIS jest gmina.
§ 4.

Klub Integracji Społecznej działa i realizuje zadania wynikające z:
 1. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U., Nr 122, poz. 1143 ze zm.).
 2. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uchwalonego Uchwałą Nr XV/97/04 Rady Gminy Janowiec Wielkopolski z dnia 22 czerwca 2004 r. (opublikowaną w Dz.U. Woj. Kuj-Pom. Nr 116 poz. 1975 i zm. Uchwały Nr XXIX/267/05 z 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).
 3. Niniejszego regulaminu.
 4. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.).
 5. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - (Dz.U. 2004 r. Nr 99, poz. 1001 ze zm.).
 6. Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.).
 7. Ustawa z dnia 24 listopada 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.).

II. Organizacja wewnętrzna klubu
§ 5.

 1. Pracą KIS kieruje Koordynator oraz reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Koordynatora KIS zatrudnia i zwalnia Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim, który także pełni nadzór merytoryczny nad działalnością Klubu.
 3. Koordynator dba o rozwój Klubu i w tym celu współdziała z różnego rodzaju organami, instytucjami i organizacjami, promuje idee samopomocy oraz współpracuje z pracownikami socjalnymi MGOPS.
 4. Koordynatora klubu w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczona przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej osoba, która przejmuje wówczas wszystkie zadania i kompetencje Koordynatora Klubu.
§ 6.

Zadania Koordynatora KIS
Klubem Integracji Społecznej kieruje Koordynator Klubu do obowiązków, którego należy:
 1. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań merytorycznych Klubu oraz koordynowanie pracy uczestników Klubu.
 2. Współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej.
 3. Przyjmowanie uczestników reintegracji zawodowej i społecznej po podpisaniu z nimi umów o dobrowolnym uczestnictwie w zajęciach.
 4. Opracowanie i realizacja planów pracy dla uczestników Klubu.
 5. Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 6. Przekładanie sprawozdania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności i efektów reintegracji społecznej i zawodowej.
 7. Występowanie z inicjatywą podjęcia uchwał przez Radę Miejską i zarządzeń Burmistrza.
 8. Określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metody pracy.
§ 7.

Klub prowadzi w szczególności:
 1. Programy zatrudnienia tymczasowego mające na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas określony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, u pracodawców, wykonywanie umów cywilno - prawnych oraz przygotowuje do podjęcia zatrudnienia.
 2. Poradnictwo prawne.
 3. Działalność samopomocową w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych.

§ 8.

Obowiązki uczestnika KIS
 1. Uczestnik KIS jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej.
 2. W ramach reintegracji zawodowej, mającej na celu odbudowanie i podtrzymanie u uczestnika zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy, każdy uczestnik jest zobowiązany do realizacji programu obejmującego:
  1. przygotowanie teoretyczne do zajęć w grupie.
  2. wykonywanie wyznaczonych zadań.
  3. przestrzeganie przepisów BHP w czasie wykonywania zadań.
  4. naukę współpracy w grupach roboczych przy wykonywaniu określonych zadań.
 3. W celu kształcenia umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych, nauki, planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, uczenia umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi uczestnik KIS jest zobowiązany do realizacji programu obejmującego:
  1. warsztaty motywacyjne.
  2. warsztaty edukacyjne.
  3. poradnictwo.
  4. doradztwo.

§ 9.

Uczestnictwo w Klubie
 1. Uczestnictwo w Klubie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Klub działa na zasadzie partnerstwa, co znaczy, że każdy członek Klubu jest tak samo ważny.
 3. Członkowie Klubu deklarują uczestnictwo w formie pisemnej deklaracji złożonej w momencie pierwszego zgłoszenia się.
 4. Udział w zajęciach Klubu i grup jest rejestrowany.


III. Partnerzy Klubu
§ 10.

Partnerami Klubu wspierającymi jego działalność są:
 1. Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim.
 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowcu Wielkopolskim.
 3. Świetlica Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.
 4. Powiatowy Urząd Pracy w Żninie.
 5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Janowcu Wielkopolskim.
 6. Lokalni przedsiębiorcy.
 7. Wolontariusze.
 8. Inne Kluby Integracji Społecznej.
 9. Pracownicy socjalni Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim.

IV. Postanowienia końcowe
§ 11.
 1. Wszystkich uczestników KIS obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż. oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Koordynator potwierdza swoim podpisem, przyjęcie do wiadomości i stosowania postanowienia niniejszego Regulaminu, natomiast uczestnicy Klubu podpisują oświadczenie o znajomości Regulaminu.
 3. Uczestnicy Klubu dbają o dobre imię Klubu oraz estetykę i czystość w pomieszczeniach, a także o wyposażenie.
§ 12.

W przypadku nie przestrzegania postanowień regulaminu osoba nie będzie mogła korzystać z usług Klubu.
§ 13.
 1. KIS używa pieczęci nagłówkowej

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Janowcu Wielkopolskim
  Klub Integracji Społecznej

 1. Pieczęcie przechowywane są pod zamknięciem w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieupoważnionym.
§ 14.

Wszelkie zmiany w Regulaminie po jego zatwierdzeniu przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wymagają ponownej akceptacji.