Dodatek energetyczny

INFORMACJE W SPRAWIE DODATKU ENERGETYCZNEGO

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej

Komu przysługuje dodatek energetyczny?
Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łączne następujące warunki:
- Posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego "
- Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
- Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa URE do dnia 31 marca każdego roku.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2015 roku do dnia 30 kwietnia 2016 roku dla gospodarstwa domowego: 
1) Prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 11,09 zł/miesiąc:
2) Składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,40zł/miesiąc;
3) Składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,48 zł/miesiąc.

Wymagane dokumenty:
Osoby, które chcą ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny muszą dołączyć następujące dokumenty:
* Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego - wniosek do pobrania w MGOPS ul. Strzelecka 8; 88-430 Janowiec Wlkp.
* Kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Uwaga!!!
W toku postępowania administracyjnego, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu ma prawo żądać innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy

Podstawy prawne
* Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059, z poźn. Zm.).
* Art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz.984).
* Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267).
* Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 30 kwietnia 2014r. dla gospodarstwa domowego (M.P., poz. 963).

Miejsce złożenia dokumentów:
Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego należy składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Strzelecka 8; 88-430 Janowiec Wlkp.

Przydatne adresy

Statystyki