Świadczenia rodzinne

ZASIŁEK RODZINNY - Od 1 listopada 2009 roku

DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

1) do uwyżej kończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) po 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od 1 września 2006r. dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:

1) 60 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
2) 80 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

WYMAGANE DOKUMENTY
Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego oprócz dokumentów podstawowych dołącza:

1) orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia
2) orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku dziecka w wieku powyżej 16 roku życia.

Przydatne adresy

Statystyki