Regulamin organizacyjny Klubu Integracj Społecznej

I. Przepisy ogólne

§ 1.

Regulamin organizacyjny Klubu Integracji Społecznej w Janowcu Wielkopolskim określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórki.

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

* Ustawa - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym - Dz.U.2003 r. Nr 122, poz. 1143 z późniejszymi zmianami.
* KIS - należy przez to rozumieć Klub Integracji Społecznej, zwany dalej Klubem.
* Kierownik - należy przez to rozumieć Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim.
* Koordynator - należy przez to rozumieć Koordynatora Klubu Integracji Społecznej.
* Uczestnik - należy przez to rozumieć osobę uczestniczącą w zajęciach o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym.
* Statut - należy przez to rozumieć Statut Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim.

§ 3.

* Siedzibą KIS jest Świetlica Miejska w Janowcu Wielkopolskim.
* Terenem działania KIS jest gmina.

§ 4.

Klub Integracji Społecznej działa i realizuje zadania wynikające z:

* Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U., Nr 122, poz. 1143 ze zm.).
* Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uchwalonego Uchwałą Nr XV/97/04 Rady Gminy Janowiec Wielkopolski z dnia 22 czerwca 2004 r. (opublikowaną w Dz.U. Woj. Kuj-Pom. Nr 116 poz. 1975 i zm. Uchwały Nr XXIX/267/05 z 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej). Niniejszego regulaminu.
* Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.).
* Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - (Dz.U. 2004 r. Nr 99, poz. 1001 ze zm.).
* Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.).
* Ustawa z dnia 24 listopada 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.).

II. Organizacja wewnętrzna klubu

§ 5.

* Pracą KIS kieruje Koordynator oraz reprezentuje go na zewnątrz.
* Koordynatora KIS zatrudnia i zwalnia Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim, który także pełni nadzór merytoryczny nad działalnością Klubu.
* Koordynator dba o rozwój Klubu i w tym celu współdziała z różnego rodzaju organami, instytucjami i organizacjami, promuje idee samopomocy oraz współpracuje z pracownikami socjalnymi MGOPS.
* Koordynatora klubu w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczona przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej osoba, która przejmuje wówczas wszystkie zadania i kompetencje Koordynatora Klubu.

§ 6.

Zadania Koordynatora KIS

Klubem Integracji Społecznej kieruje Koordynator Klubu do obowiązków, którego należy:

* Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań merytorycznych Klubu oraz koordynowanie pracy uczestników Klubu.
* Współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej.
* Przyjmowanie uczestników reintegracji zawodowej i społecznej po podpisaniu z nimi umów o dobrowolnym uczestnictwie w zajęciach.
* Opracowanie i realizacja planów pracy dla uczestników Klubu.
* Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
* Przekładanie sprawozdania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności i efektów reintegracji społecznej i zawodowej.
* Występowanie z inicjatywą podjęcia uchwał przez Radę Miejską i zarządzeń Burmistrza.
* Określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metody pracy.

§ 7.

Klub prowadzi w szczególności:


* Programy zatrudnienia tymczasowego mające na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas określony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, u pracodawców, wykonywanie umów cywilno - prawnych oraz przygotowuje do podjęcia zatrudnienia. Poradnictwo prawne.
* Działalność samopomocową w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych.

§ 8.

Obowiązki uczestnika KIS

Uczestnik KIS jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej.
W ramach reintegracji zawodowej, mającej na celu odbudowanie i podtrzymanie u uczestnika zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy, każdy uczestnik jest zobowiązany do realizacji programu obejmującego: * przygotowanie teoretyczne do zajęć w grupie.
* wykonywanie wyznaczonych zadań.
* przestrzeganie przepisów BHP w czasie wykonywania zadań.
* naukę współpracy w grupach roboczych przy wykonywaniu określonych zadań.
W celu kształcenia umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych, nauki, planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, uczenia umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi uczestnik KIS jest zobowiązany do realizacji programu obejmującego: * warsztaty motywacyjne.
* warsztaty edukacyjne.
* poradnictwo.
* doradztwo.

§ 9.

Uczestnictwo w Klubie

* Uczestnictwo w Klubie jest dobrowolne i nieodpłatne.
* Klub działa na zasadzie partnerstwa, co znaczy, że każdy członek Klubu jest tak samo ważny.
* Członkowie Klubu deklarują uczestnictwo w formie pisemnej deklaracji złożonej w momencie pierwszego zgłoszenia się.
* Udział w zajęciach Klubu i grup jest rejestrowany.

III. Partnerzy Klubu

§ 10.

Partnerami Klubu wspierającymi jego działalność są:

* Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim.
* Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowcu Wielkopolskim.
* Świetlica Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.
* Powiatowy Urząd Pracy w Żninie.
* Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Janowcu Wielkopolskim.
* Lokalni przedsiębiorcy.
* Wolontariusze.
* Inne Kluby Integracji Społecznej.
* Pracownicy socjalni Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim.

IV. Postanowienia końcowe

§ 11.

* Wszystkich uczestników KIS obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż. oraz niniejszego Regulaminu.
* Koordynator potwierdza swoim podpisem, przyjęcie do wiadomości i stosowania postanowienia niniejszego Regulaminu, natomiast uczestnicy Klubu podpisują oświadczenie o znajomości Regulaminu.
* Uczestnicy Klubu dbają o dobre imię Klubu oraz estetykę i czystość w pomieszczeniach, a także o wyposażenie.

§ 12.

W przypadku nie przestrzegania postanowień regulaminu osoba nie będzie mogła korzystać z usług Klubu.

§ 13.

KIS używa pieczęci nagłówkowej

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim Klub Integracji Społecznej

Pieczęcie przechowywane są pod zamknięciem w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieupoważnionym.

§ 14.

Wszelkie zmiany w Regulaminie po jego zatwierdzeniu przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wymagają ponownej akceptacji.

Przydatne adresy

Statystyki