Świadczenia rodzinne

ZASIŁEK RODZINNY - Od 1 listopada 2009 roku

DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA

Przez osobę samotnie wychowującą dziecko rozumiemy pannę, kawalera, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, wdowę lub wdowca, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Od 1 września 2005r. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

* drugi z rodziców dziecka nie żyje
* ojciec dziecka jest nieznany

Kwoty dodatku:

Dodatek dla dziecka uprawnionego
Dodatek dla dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności
170,00 na dziecko nie więcej niż 340,00 na wszystkie dzieci
Kwotę dodatku dla dziecka uprawnionego zwiększa się o 80,00 nie więcej niż 160,00 na wszystkie dzieci

WYMAGANE DOKUMENTY
Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

1. kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
2. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany.

Przydatne adresy

Statystyki