Usługi opiekuńcze

OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH
O pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych może ubiegać się osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi takie mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Do zadań opiekunki należy wykonywanie następujących czynności:

1. Pielęgnacyjne:
- toaleta chorego,
- pomoc przy kąpieli w wannie,
- zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
- prześcielenie łóżka,
- podawanie leków,
- zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,
- pomoc przy spożywaniu posiłków,
- zgłaszanie wizyt lekarskich,
- inne czynności wynikające ze stanu chorego.

2. Gospodarcze:
a) u chorych samotnych:
- przynoszenie opału,
- mycie okien ( 1 raz w kwartale ) w pokoju podopiecznego,
- utrzymanie w czystości pokoju podopiecznego, sprzątanie sprzętem zmechanizowanym ( 1 raz w tygodniu ),
- pranie bielizny pościelowej u obłożnie chorego ( za pomocą sprzętu zmechanizowanego ),
- pomoc przy przygotowaniu posiłków,
-
- zakup artykułów spożywczych i przemysłowych,
- chodzenie na spacery.
b) u chorych posiadającyąh rodzinę:
- palenie w piecu,
- utrzymanie w czystości pokoju chorego,
- podanie choremu posiłków,
- zakup niezbędnych artykułów na potrzeby chorego.

Opiekuńcze:
- realizacja recept,
- załatwianie w razie potrzeb spraw podopiecznego ( uiszczanie opłat, prowadzenie zeszytu rozliczeń z zakupów w domu chorego).

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek osoby zainteresowanej (pisemny lub ustny), jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby oraz dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego podczas wywiadu środowiskowego - w szczególności dowód osobisty, dokument potwierdzający wysokość dochodu uzyskanego za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, wskazania lekarza w zakresie czynnosi pielęgnacyjnych.Celem wywiadu jest ustalenie położenia materialnego podopiecznego a także zakresu usług.
Ośrodek pomocy społecznej w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania na usługi wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu bądź odmowie przyznania tej formy pomocy.
W decyzji przyznającej usługi określa się rodzaj, zakres usług, wymiar dzienny świadczonych usług, okres, przez który mają być świadczone, wysokość oraz tryb pobierania opłat.
Gmina może odmówić pomocy, jeżeli w trakcie wywiadu środowiskowego, okaże się, iż rodzina osoby wymagającej opieki, jest w stanie sama zapewnić pomoc bliskiej osobie. Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Kierownika OPS.

Przydatne adresy

Statystyki