Świadczenia rodzinne

Od 1 września 2008 roku

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje w wysokości 1.000,00 zł.na jedno dziecko.
Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka - niezależnie od wysokości ich dochodów. Wniosek o wypłatę zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Przydatne adresy

Statystyki