Świadczenia rodzinne

ZASIŁEK RODZINNY - Od 1 listopada 2009 roku

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
- opiekunowi faktycznemu dziecka;
- osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się).

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, do ukończenia przez dziecko:
- 18 roku życia lub
- do ukończenia 21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole (ale nie szkole wyższej);
- do ukończenia 24 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od 1 listopada 2009r. wysokość zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku dziecka. Zgodnie z art. 6 ust. 2. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
* 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
* 91,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
* 98,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli:
- dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim
- pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej
- osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
- osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba że:
** drugi z rodziców dziecka nie żyje
** ojciec dziecka jest nieznany
** powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
** sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka.

WYMAGANE DOKUMENTY

Przydatne adresy

Statystyki