Drukuj

 

W imieniu „EURO-BIT” Sp. z o.o. oraz Instytutu Rozwoju i Innowacji „Euro- Konsult” Sp. Z o.o.  z siedzibą w Lublinie, realizatorów projektu pt. „Program indywidualnego wsparcia ,,Aktywni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa:


I. Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z wytycznymi PO WER realizując kryterium „Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w ROP  zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w poinformowaniu jak największej liczby osób o realizacji projektu poprzez umieszczenie przesłanych w załączniku plakatów i ulotek w miejscu dostępnym dla potencjalnych uczestników projektu.

Grupę docelową stanowi: 50 osób pozostających bez pracy (30K i 20M) (wyłącznie osoby bierne zawodowo), w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby z kategorii NEET), w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wyłącznie osoby fizyczne zamieszkujące województwo kujawsko-pomorskie (os. fizyczne posiadające miejsce zamieszkania na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC).Z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.

 

Cel główny projektu, jest wzrost możliwości zatrudnieniowych uczestników projektu,   dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb tych osób.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:         

1.         Wsparcie identyfikacyjno- doradcze (poradnictwo zawodowe3h, wraz z opracowaniem IPD3h) 6h,

2.         Wsparcie szkoleniowe,

 

Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy (Barometr zawodów najbardziej aktualny na dzień składania wniosku o dofinansowanie). W projekcie będą realizowane wyłącznie kursy i szkolenia, wynikające z opracowanych w ramach działań projektowych IPD lub innych dokumentów pełniących analogiczną funkcję, kończące się nabyciem kompetencji i/lub uzyskaniem kwalifikacji(kursy i szkolenia dopasowane do potrzeb i wspierające sytuację zaw.danego uczestnika na rynku pracy). Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji w rozumieniu

Wytycznych w zakresie monit.postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata

2014-2020. Z tytułu uczestnictwa w szkoleniu UP przysługuje stypendium szkoleniowe.(120% kwoty zasiłku, określonego w art. 72, ust.1 pkt1 Ustawy o promocji zatrud. i instyt.rynku pracy, proporcjonalnie do liczby godzin szkol.; kwota została powiększona o składki podm. kierującego na szkol.); Dla 10%-refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/os. zależną;

 

3.         Staże i praktyki zawodowe 3 m-c dla 15 os

Wsparcie jest realizowane dla Uczestników Projektu, u których udział w ww. formie wsparcia jest wskazany jako niezbędny w IPD. Zgodnie z tematyką szkoleń oferowanych w projekcie na rzecz uczestnika lub posiadanymi przez niego kwalifikacjami lub kompetencjami.

W ramach stażu wszystkim uczestnikom jest zapewnione:

Stypendium stażowe, badania lekarskie przed stażem, koszt opieki nad dziećmi i osobami zależnymi.

 

4.       Pośrednictwo pracy śr. 6h/os.

W ramach udziału w projekcie uczestnicy otrzymują:

- zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

-badania lekarskie

- ubezpieczenie NNW/OC

- wyżywienie w ramach wsparcia szkoleniowego

 - stypendium szkoleniowe

- zwrot kosztu opieki nad osobami zależnymi w ramach staży

 

Okres realizacji projektu   01.01.2020- 30.06.2020

 

Wartość projektu : 507.312,50pln

Zachęcamy do poinformowania potencjalnych uczestników o możliwości udziału w wyżej wymienionym projekcie. Wszelkie informacje dostępne są pod numerem tel.: 694 980 368 oraz w biurze projektu: ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław. EURO-BIT Sp. z o.o., Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult tel.: 81 534 73 37 , Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..           

 

 

                                                                                                                 

                                                                               Z poważaniem

                                                                              Koordynator projektu

                                                                                Tomasz Seredyński