Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

 

1.    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim  z terenu województwa kujawsko-pomorskiego  przy współpracy z Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu realizował  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – wrzesień 2020.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim informuje , iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło program „Wspieraj Seniora” który w okresie pandemii ma pomóc seniorom w codziennym funkcjonowaniu. Program jest skierowany do osób powyżej 70 roku życia.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2019

 

Informacje na temat projektu

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolski realizował projekt socjalny pn. „Integracja społeczna w Gminie Janowiec Wielkopolski w zakresie wspierania osób z obszaru wykluczenia społecznego”.

 

Dnia 2017-10-17 w godzinach od 11.00 oraz od 13.30 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu Wielkopolskim odbędą się warsztaty kulinarne dla osób skierowanych przez tutejszy Ośrodek do odbioru wsparcia w ramach POPŻ.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2020

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

Realizatorem Programu na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski był Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Janowcu Wielkopolski

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE NIEFINANSOWANE
realizowane w ramach  
PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
współfinansowanego przez
EUROPEJSKI  FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
Podprogram 2016

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego FEAD.

Obrazek przykładowy. Bez treści

Program operacyjny kapitał ludzki 2009

Obrazek przykładowy. Bez treści

Program operacyjny kapitał ludzki 2010

Obrazek przykładowy. Bez treści

Program operacyjny kapitał ludzki 2011