Drukuj

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE NIEFINANSOWANE
realizowane w ramach  
PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
współfinansowanego przez
EUROPEJSKI  FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
Podprogram 2016

Działania towarzyszące są elementem realizacji  POPŻ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Poprzez działanie w ramach środków towarzyszących realizowanych w ramach PO PŻ 2014 -2020 rozumie się cykliczne działania, tj. warsztaty oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które przyczynią się do włączenia społecznego tych osób.

Cel działań towarzyszących
Działania mają na celu włączenie społeczne odbiorców końcowych pomocy żywnościowej oraz zmniejszenie wykluczenia społecznego poprzez:
•    włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
•    pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej,
•    wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone są również działania takie jak: 
- wsparcie psychologiczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
Punkt Konsultacyjny -  wtorki od godz. 12.30 do godz. 17.00
dwa pierwsze czwartki miesiąca od 8.30 do godz. 10.30
trzeci czwartek miesiąca od 7.30 do godz. 10.30
- wsparcie psychologiczne dla ofiar przemocy:
Punkt Konsultacyjny  - wtorki od godz. 7.50 do godz. 10.50
- wsparcie terapeuty uzależnień:
Punkt Konsultacyjny – trzy pierwsze piątki miesiąca od godz. 14.00 do godz. 19.00
- porady prawne:
M-GOPS – środy 10.00 -12.00
- Klub Integracji Społecznej
M-GOPS od kwietnia 2017 roku
- świąteczne paczki żywności
M-GOPS  kwiecień 2017 roku


Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.