Obrazek przykładowy. Bez treści

Program operacyjny kapitał ludzki 2009

W części głównej artykułów umieszczamy ich treść. Staramy się pisać prostymi, krótkimi zdaniami. Unikamy długich i trudnych wyrazów. Tekst dzielimy na krótkie akapity liczące 2-5 wierszy.

Informacje na temat projektu

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim realizuje projekt systemowy "Uwierz w siebie - zacznij od nowa". Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas trwania projektu

01 STYCZEŃ - 31 GRUDZIEŃ 2009 R.

Cel główny projektu

Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych z terenu gminy Janowiec Wielkopolski, będących długotrwale klientami pomocy społecznej, które umożliwi im znalezienie zatrudnienia i poprawę sytuacji materialnej.

Uczestnicy projektu

Do uczestnictwa w projekcie zostanie wytypowanych 12 osób, które zostaną objęte wsparciem oraz 3 osoby, które stanowić będą listę rezerwową. Uczestnicy projektu zostaną wytypowani na podstawie przeprowadzonej ankiety i rozmowy z psychologiem.
Grupą docelową projektu są osoby zameldowane na terenie gminy Janowiec Wielkopolski, osoby bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej.

Działania

W ramach wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego przewiduje się kompleksowe i zintegrowane działania dla podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, mające zwiększyć szansę zatrudnienia i powrotu do pełnienia ról społecznych.

Proponowane formy wsparcia:

 • szkolenia: opiekun środowiskowy, operator wózków widłowych, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, kurs fryzjerski oraz aktywne poszukiwanie pracy z doradztwem zawodowym;
 • praktyki zawodowe;
 • kontrakt socjalny;
 • badania profilaktyczne w związku z odbyciem praktyk zawodowych;
 • pomoc finansowa w ramach zasiłku celowego;
 • szeroko rozumiana praca socjalna dla wszystkich uczestników projektu.


Korzyści płynące z uczestnictwa w projekcie:

 • zawarcie kontraktów socjalnych;
 • zdobycie zawodu, dodatkowych kompetencji lub przekwalifikowanie na wybranym kursie/ szkoleniu;
 • podniesienie poziomu aktywności zawodowej;
 • podniesienie samooceny uczestników projektu;
 • wykształcenie przeświadczenia o własnych możliwościach i umiejętności podejmowania wyzwań.

Zespół projektowy

Nadzór sprawuje Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do prac nad realizacją projektu wdrożony zostanie Koordynator projektu, 5 pracowników socjalnych oraz personel pomocniczy.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 052 30 26 068