Obrazek przykładowy. Bez treści

Program operacyjny kapitał ludzki 2011

Informacje na temat projektu

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim realizuje projekt systemowy "Uwierz w siebie - zacznij od nowa". Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas trwania projektu

01 STYCZEŃ - 31 GRUDZIEŃ 2011 R.

Cel główny projektu

Integracja społeczna i stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej dla 20BO oraz 10BO objętych PAL i ich otoczenia oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin poszukujących wsparcia w 2011r.

Uczestnicy projektu

Grupą docelową projektu są osoby zameldowane na terenie gminy Janowiec Wielkopolski, osoby bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej.
Do uczestnictwa w projekcie wytypowano 30 osób, które zostaną objęte wsparciem oraz 5 osób, które stanowić będą listę rezerwową. Uczestnicy projektu zostaną wytypowani na podstawie przeprowadzonej ankiety i rozmowy z psychologiem.
Pierwszą grupę stanowi 20 osób z którymi pracownicy socjalni zawrą kontrakty socjalne. Druga grupa składająca się z 10 osób objęta zostanie Programem Aktywności Lokalnej.

Działania

W ramach wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego przewiduje się kompleksowe i zintegrowane działania dla podopiecznych MGOPS, mające zwiększyć szansę zatrudnienia i powrotu do pełnienia ról społecznych. Instrumentami aktywnej integracji będzie aktywizacja zawodowa, zdrowotna, edukacyjna i społeczna.

Proponowane formy wsparcia:

    szkolenia: kurs obsługi wózków jezdniowych, sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej + HACCP, bukieciarstwo, opiekunki środowiskowej, stylizacji paznokci, fryzjerstwa, bezpiecznej obsługi pilarki łańcuchowej, kurs prawa jazdy kategorii B, język angielski, aktywnego poszukiwania pracy z doradztwem zawodowym oraz warsztaty interpersonalne;
    kontrakt socjalny;
    badania profilaktyczne i specjalistyczne;
    pomoc finansowa w ramach zasiłku celowego;
    szeroko rozumiana praca socjalna dla wszystkich uczestników projektu;
    działania o charakterze środowiskowym, w tym:
    - festyn integracyjny,
    - wyjazd do kina,
    - wycieczka krajoznawcza,
    - spotkania integracyjne.

Korzyści płynące z uczestnictwa w projekcie:

    zawarcie kontraktów socjalnych;
    zdobycie zawodu, dodatkowych kompetencji lub przekwalifikowanie na wybranym kursie/ szkoleniu;
    umiejętność tworzenia dokumentów aplikacyjnych;
    podniesienie poziomu aktywności zawodowej;
    podniesienie samooceny uczestników projektu;
    zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Zespół projektowy

Nad prawidłową i sprawną realizacją projektu czuwa Kierownik MGOPS, koordynator projektu, asystent koordynatora projektu, 5 pracowników socjalnych, pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu, księgowa.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 052 30 26 068