Obrazek przykładowy. Bez treści

Program operacyjny kapitał ludzki 2010

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim realizuje projekt systemowy "Uwierz w siebie - zacznij od nowa". Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
    

Czas trwania projektu:


    01.01.2010 - 31.12.2010.

Cel główny projektu:
    Zwiększenie mobilności i aktywności osób bezrobotnych z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski.

Uczestnicy projektu:
    Do uczestnictwa w projekcie wytypowano 22 osoby, które zostaną objęte wsparciem oraz 3 osoby, które stanowić będą listę rezerwową. Uczestnicy projektu zostaną wytypowani na podstawie przeprowadzonej ankiety i rozmowy z psychologiem.

    Pierwszą grupę stanowi 15 osób z którymi pracownicy socjalni zawrą kontrakty socjalne. Druga grupa składająca się z 7 osób objęta zostanie Programem Aktywności Lokalnej.

    Grupą docelową projektu są osoby zameldowane na terenie gminy Janowiec Wielkopolski, osoby bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej.

Działania:


    W ramach wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego przewiduje się kompleksowe i zintegrowane działania dla podopiecznych MGOPS, mające zwiększyć szansę zatrudnienia i powrotu do pełnienia ról społecznych. Instrumentami aktywnej integracji będzie aktywizacja zawodowa, zdrowotna, edukacyjna i społeczna.

Proponowane formy wsparcia:


    * szkolenia: kurs spawania metodą MAG, obsługi wózków jezdniowych, sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej + HACCP, bukieciarstwo z obsługą kasy fiskalnej, komputerowy, aktywnego poszukiwania pracy z doradztwem zawodowym oraz warsztaty interpersonalne,
    * kontrakt socjalny,
    * badania profilaktyczne i specjalistyczne,
    * pomoc finansowa w ramach zasiłku celowego,
    * szeroko rozumiana praca socjalna dla wszystkich uczestników projektu,
    * działania o charakterze środowiskowym, w tym:
        o dwa festyny integracyjne
        o wyjazd do kina
        o wycieczka krajoznawcza
        o spotkania integracyjne

Korzyści płynące z uczestnictwa w projekcie:


    * zawarcie kontraktów socjalnych
    * zdobycie zawodu, dodatkowych kompetencji lub przekwalifikowanie na wybranym kursie/ szkoleniu
    * umiejętność tworzenia dokumentów aplikacyjnych
    * podniesienie poziomu aktywności zawodowej
    * podniesienie samooceny uczestników projektu
    * zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

Zespół projektowy:


    Nad prawidłową i sprawną realizacją projektu czuwa Kierownik MGOPS, koordynator projektu, asystent koordynatora projektu, 5 pracowników socjalnych, pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu, księgowa, pracownik odpowiedzialny za promocję projektu.

    Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 52 30 26 068.