Informacje na temat projektu

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolski realizował projekt socjalny pn. „Integracja społeczna w Gminie Janowiec Wielkopolski w zakresie wspierania osób z obszaru wykluczenia społecznego”.

Czas trwania projektu

sierpień – grudzień 2018 roku

Cel główny projektu

Integracja społeczna w Gminie Janowiec Wielkopolski w zakresie wspierania osób z obszaru wykluczenia społecznego.

Cele szczegółowe projektu

Kształtowanie postaw pro - społecznych wobec osób z obszaru wykluczenia społecznego.

Edukacja społeczna i poszerzanie świadomości w zakresie kształtowania postaw otwartych w stosunku do osób  z obszaru wykluczenia społecznego.

Zorganizowanie różnych poziomów wsparcia adresowanego do grupy docelowej.

Integracja społeczna oraz pogłębianie wiedzy i działań związanych z alternatywnymi formami spędzania wolnego czasu mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski w kontekście aktywizowania osób wymagających wsparcia społecznego.

Uczestnicy projektu

Grupą docelową projektu było 35 osób, wytypowanych przez pracowników socjalnych, zameldowanych na terenie gminy Janowiec Wielkopolski. Były to osoby bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej.

Działania i formy wsparcia

Festyn Rodzinny –  3 sierpnia 2018 roku

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej – 20 września 2018 roku

Wyjazd integracyjny do Domu Pomocy Społecznej w Tonowie – 26 września 2018 roku

Lekcja makijażu – praktyczny seans obejmujący naukę makijażu dziennego, wieczorowego i okolicznościowego – 9 października 2018 roku

Warsztaty psychologiczne – 11 października 2018 roku

Kiermasz Świąteczny i Wigilia – zakończenie projektu – 16 grudnia 2018 roku

Ponadto pomoc finansowa w ramach zasiłków celowych oraz szeroko rozumiana praca socjalna dla wszystkich uczestników projektu.

Zespół projektowy

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownicy socjalni i główny księgowy.

 

Galeria foto:

Kurs wizażu:
Kurs pierwszej pomocy:

Wyjazd integracyjny:

 

Dnia 2017-10-17 w godzinach od 11.00 oraz od 13.30 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu Wielkopolskim odbędą się warsztaty kulinarne dla osób skierowanych przez tutejszy Ośrodek do odbioru wsparcia w ramach POPŻ.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

Realizatorem Programu na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski był Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Janowcu Wielkopolski

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE NIEFINANSOWANE
realizowane w ramach  
PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
współfinansowanego przez
EUROPEJSKI  FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
Podprogram 2016

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego FEAD.

Obrazek przykładowy. Bez treści

Program operacyjny kapitał ludzki 2009

Obrazek przykładowy. Bez treści

Program operacyjny kapitał ludzki 2010

Obrazek przykładowy. Bez treści

Program operacyjny kapitał ludzki 2011

Obrazek przykładowy. Bez treści

Program operacyjny kapitał ludzki 2014