Osoby chore lub starsze mogą uzyskać pomoc pracownika socjalnego w załatwianiu codziennych potrzeb życiowych, ułatwieniu kontaktów z placówkami służby zdrowia, załatwieniu świadczeń .tp.

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w  formie usług opiekuńczych.

Zasady przyznawania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi