Drukuj

 

Od 1.11.2018r. do 31.10.2019r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 184,42 zł.

Od 1.11.2019r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 

- niepełnosprawnemu dziecku;

 

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

 

- osobie, która ukończyła 75 lat.

 

 Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 

- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;

 

- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;

 

- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Link do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego:

 

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 

 

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

https://www.mpips.gov.pl/