Drukuj

Świadczenie dobry start – podstawa prawna:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. 2018 poz. 1061)

- Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” (M.P.2018.514)

 

Świadczenie ,,Dobry start” przysługuje

·         rodzicom,

·         opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem jeżeli wystąpiła do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie)

·         opiekunowi prawnemu dziecka,

·         rodzinom zastępczym,

·         osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka

·         dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych

·         dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych

·         osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

 

Wniosek o świadczenie ,,Dobry start’’ w imieniu dziecka składa rodzic, a w przypadku osoby uczącej się ona sama na siebie.

 

Świadczenie ,,Dobry start’’ przysługuje :

·         obywatelom polskim,

·         cudzoziemcom:

a)    obywatelom Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii,

b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

c)    przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

e) przebywającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:

    - zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

    - dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich z adnotacją ,,ICT” wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej i gdy celem ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt. 13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni

- jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Świadczenie ,,Dobry start’’ przysługuje raz w roku w wysokości 300 zł. bez względu na dochód rodziny w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

1)  przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia (świadczenie przysługuje także jeżeli dziecko lub osoba ucząca ukończyła 20 rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończy 20 rok życia).

2)  przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności (świadczenie przysługuje także jeżeli dziecko lub osoba ucząca ukończyła 24 rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończy 24 rok życia).

 

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start (150 zł).

 

Świadczenie ,,Dobry start’’ przysługuje na dziecko uczące się w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkole artystycznej, w której jest realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, a także w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

 

 

Niepełnosprawność oznacza:

 

a) potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe albo potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe.

 

b) potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, lub potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,

 

c) umiarkowany stopień niepełnosprawności przez który rozumie się:

- niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

 - posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.

 

d) znaczny stopień niepełnosprawności przez który rozumie się:

-    niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

-    całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

-    stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,

-    posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

  - niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

 

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Osoby ubiegające się o świadczenie ,,Dobry start’’ oprócz wniosku zobowiązane są do załączenia następujących dokumentów:

 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA WNIOSKU

 

 

Szczegółowe informacje dostępne są po adresem:

 

https://www.mpips.gov.pl/Dobrystart