Drukuj

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

 

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łączne następujące warunki:

- Posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego.
- Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
- Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Minister Energii w dniu 26 kwietnia 2016 r. ogłosił w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” poz. 411, wysokość dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r., dla gospodarstwa domowego:
•    prowadzonego przez osobę samotną - wynosi 11,29 zł/miesiąc;
•    składającego się z 2 do 4 osób - wynosi 15,68 zł/miesiąc;
•    składającego się z co najmniej 5 osób - wynosi 18,81 zł/miesiąc.

Wymagane dokumenty:

Osoby, które chcą ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny muszą dołączyć następujące dokumenty:
* Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.
* Kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.
W toku postępowania administracyjnego, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu ma prawo żądać innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia
Miejsce złożenia dokumentów:
Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego należy składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Strzelecka 8; 88-430 Janowiec Wlkp.

 Wniosek:

pdf.pngWniosek o przyznanie dodatku energetycznegoHOT