Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te są skierowane na rozwiązanie konkretnego problemu.

Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.
W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
• jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
 gminnej komisji profilaktyki  rozwiązywania problemów alkoholowych
• Policji
• oświaty
• ochrony zdrowia
w skład zespołu wchodzą także kuratorzy sądowi

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
 

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art.9a ust.3 i 5, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
• diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku
• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym
• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
 W ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjonują Grupy Robocze
 Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:
• opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie
• monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy
• dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań
 
 Zgodnie z art. 9 a ust. 8 ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta a podmiotem, o którym mowa w ust. 3 lub ust. 5.
 
PRZEMOC W RODZINIE
 należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie:
• poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego
• i rodzinnego;
• interwencji kryzysowej i wsparcia;
• ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym
• przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami
• rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do
• osoby pokrzywdzonej;
• zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia
• w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
• badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała
• związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia
• lekarskiego w tym przedmiocie;
• zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu
• prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy
• w uzyskaniu mieszkania.


 Przemoc można zgłosić u:
• przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
• przedstawicieli gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
• przedstawicieli Policji
• przedstawicieli oświaty
• przedstawicieli ochrony zdrowia
w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie