Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

 

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łączne następujące warunki:

- Posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego.
- Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
- Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Minister Energii w dniu 26 kwietnia 2016 r. ogłosił w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” poz. 411, wysokość dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r., dla gospodarstwa domowego:
•    prowadzonego przez osobę samotną - wynosi 11,29 zł/miesiąc;
•    składającego się z 2 do 4 osób - wynosi 15,68 zł/miesiąc;
•    składającego się z co najmniej 5 osób - wynosi 18,81 zł/miesiąc.

Wymagane dokumenty:

Osoby, które chcą ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny muszą dołączyć następujące dokumenty:
* Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.
* Kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.
W toku postępowania administracyjnego, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu ma prawo żądać innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia
Miejsce złożenia dokumentów:
Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego należy składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Strzelecka 8; 88-430 Janowiec Wlkp.

 Wniosek:

pdf.pngWniosek o przyznanie dodatku energetycznegoHOT